Vaistai

 

Maisto papildai

 

Homeopatiniai vaistai

 

ACONITUM įgyvendino E-VERSLO projektą

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Aconitum” gamybinės veiklos optimizavimas diegiant e-verslo sprendimą“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0330), skirtą įdiegti efektyvią gamybos valdymo ir resursų planavimo sistemą. Šis projektas finansuotas pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. 

Projekto biudžetas: 34 286,60 Eurų. Šio projekto tikslas: elektroninio verslo sprendimo pagalba optimizuojant gamybos valdymo procesus ilgalaikėje perspektyvoje padidinti įmonės darbo našumą.

Projekto veiklos metu įmonė įsigijo programinę ir kompiuterinę įrangą, įdiegė pažangų gamybos planavimo e-sprendimą Preactor. Įmonės darbuotojai įsitikino, kad gamybos planavimo sprendimas Preactor padeda efektyviau planuoti gamybą, gerinti žaliavų apyvartumą sandėlyje bei tiksliau planuoti klientų užsakymo įvykdymo datas.

UAB „Aconitum“ įgyvendins ES remiamą projektą vaistų sertifikavimui užsienio rinkose

UAB „Aconitum“ įgyvendins projektą „Vaistų sertifikavimas užsienio rinkose“ (Nr.03.2.1-LVPA-K-802-01-0053). Šis projektas finansuojamas pagal 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr.03.2.1-LVPA-K–802 „Expo sertifikatas LT“. Projekto biudžetas: 158 000 €.

Šio projekto tikslas: paskatinti UAB „Aconitum“ gaminamų produktų eksportą, finansuojant planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimą užsienio rinkose. Šiuo projektu tarptautinėse rinkose siekiama kurti teigiamą įvaizdį, kad UAB „Aconitum“ yra kokybiškų ir tarptautinius standartus atitinkančių produktų tiekėja.

Projekto metu ketinama įgyvendinti vaistų ir maisto papildų sertifikavimo užsienio rinkose (Rytų Europoje ir Azijoje) veiklą. Siekiamas rezultatas – keliose užsienio šalyse užregistruoti 3 vaistiniai preparatai ir 5 maisto papildai. Šis rezultatas užtikrins projekto vykdytojo – UAB „Aconitum“ ilgalaikį tarptautinį konkurencingumą. Planuojama, kad projekto vykdytojo eksporto apimtys per 3 metus po projekto pabaigos išaugs daugiau kaip 180 proc. Šiuo metu UAB „Aconitum“ projekte numatytų sertifikuoti farmacinių produktų neeksportuoja, todėl projektas yra vienas iš svarbiausių įmonės eksporto plėtros etapų.

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino ES remiamą projektą skirtą sustiprinti MTTP bazę

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos Regioninės plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš 2015 m. baigtų įgyvendinti projektų – „UAB „Aconitum“ vaistų cheminių, bioekvivalentiškumo ir bioprieinamumo tyrimų MTTP infrastruktūros kūrimas“ skirtas sustiprinti įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, siekiant padidinti UAB „Aconitum“ MTTP potencialą.

Projektas finansuotas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT+“. Projekto (Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-018) biudžetas yra 285.732,81 Eurų.

Vykdant Projektą (2012 m. vasario 2 d. – 2015 m. vasario 2 d.) įmonėje įsigyti ir įdiegti nauji laboratoriniams tyrimams skirti įrenginiai: refraktometrinis detektorius, klimatinės kameros, vandens gryninimo sistema ir kt. Chemijos laboratorijoje, esančioje Inovacijų g. 4, Kauno raj. instaliuoti nauji įrenginiai ir matavimo priemonės pasižymintys dideliu tikslumu ir leidžiantys UAB „Aconitum“ atlikti sudėtingus laboratorinius tyrimus ir skirti ištirti sudėtingus organinius junginius įvairiuose augalų ekstraktuose ir veikliosiose medžiagose.

Šio projekto rezultatai sudaro sąlygas išplėstoje UAB „Aconitum“ MTTP bazėje sustiprinti mokslinį-farmacinį potencialą ir sukurti naujas aukštos kvalifikacijos darbo vietas tyrėjams. Projekto metu įsigyta įranga leidžia įmonei tyrinėti ir kurti naujus inovatyvius tablečių ir kapsulių formos vaistinius preparatus ir padidina įmonės konkurencingumą tiek Lietuvoje tiek eksporto rinkose. Projektas buvo vykdomas aukštųjų technologijų sektoriuje, todėl prisideda prie šio sektoriaus Lietuvoje augimo, be to, UAB „Aconitum“ skatina privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą farmacijos srityje, o įgyvendinus projektą, UAB „Aconitum“ atnaujintoje laboratorinėje bazėje ištirtus vaistinius preparatus vėliau pati gamins.

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos remiamą projektą skirtą naujų vaistinių preparatų kūrimui

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš tokių projektų, baigtų įgyvendinti 2015 metais – „UAB „Aconitum“ generinių, bibliografinių ir tradicinių augalinių vaistinių preparatų kūrimas“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-02-034) skirtas įgyvendinti mokslinius tyrimus ir įgyti žinių, reikalingų kurti naujus farmacinius produktus.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti mokslinai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“. Projekto biudžetas 380.051,12 Eurų.

Šio projekto įgyvendinimą įmonė vertina kaip vieną iš svarbiausių įmonės naujų produktų kūrimo etapų. Projekto metu (2011 m. vasario 1 d. – 2015 m. sausio 31 d.) buvo vykdomi įvairių veikliųjų medžiagų (daugiausiai augalinių) savybių moksliniai taikomieji tyrimai (Thiocolchicosidum, Silybum marianum, Alverine citrate, Yohimbine hydrochloride, Harpagophytum procumbens, Tanacetum parthenium (Feverfew) ir kt.). Projekto veiklas (laboratorinius tyrimus, cheminę analizę, eksperimentines serijų tyrimus ir duomenų analizę), panaudojant pačios įmonės modernią MTTP bazę, vykdė daugiau kaip dvidešimt Projekto vykdytojo tyrėjų (chemikai analitikai, inovacijų technologai ir kiti farmacijos specialistai).

Projekto vykdytojas - UAB „Aconitum“ projekto metu įgytas žinias panaudos registruojant naujus vaistinius preparatus, todėl komercializavus naujus produktus įmonė padidins savo konkurencingumą. Per 2-3 metus po projekto pabaigos planuojama į Lietuvos rinką išleisti ne mažiau kaip keturis naujus vaistinius preparatus. Projektas vykdomas aukštųjų technologijų srityje, todėl tiesiogiai prisideda prie šio sektoriaus Lietuvoje augimo ir naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimo.

Įgyvendintas projektas „Priešuždegiminio preparato EM 1201 poveikio palyginimas su diklofenaku"

2012-12-13 buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Priešuždegiminio preparato EM 1201 poveikio palyginimas su diklofenaku“. Šio projekto tikslas – ištirti įvairių priešuždegiminio preparato EM 1201 (UAB „Aconitum“) moduliacinį poveikį oksidaciniam stresui ir uždegiminiam atsakui, panaudojant žiurkių adjuvantinio artrito (AA) modelį. Augalinis preparatas EM 1201 gali būti gaminamas Lietuvoje, parduodamas ir eksportuojamas į įvairias šalis. Problema ta, kad, norint pradėti tokio preparato gamybą, reikia patikrinti jo veiksmingumą ir saugumą su gyvūnais. Vykdant projektą buvo išlaikomi visi aplinkosaugos reikalavimai, tyrimai su gyvūnais atliekami aprobuotoje laboratorijoje, tik gavus leidimą iš bioetikos komiteto, o pats bandomasis preparatas pagamintas laikantis geros gamybos praktikos reikalavimų. UAB „Aconitum“ ir paslaugos tiekėjas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas, Inovatyvios medicinos centras pabrėžia, kad projektas vykdomas laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo, taip pat darnaus vystymosi. 

Šio projekto pridėtine verte galima laikyti tai, kad augalinis preparatas EM 1201 yra perspektyvus ir iki šiol atliktų tyrimų duomenimis, žymiai veiksmingesnis už etaloninius vaistus. Nei viena lietuviško kapitalo farmacinė bendrovė nėra sukūrusi ir į rinką įdiegusi naujo vaistinio preparato. Ištyrus ir paruošus prekybai minimą preparatą, padidės Lietuvos prestižas tarptautinėje erdvėje ir ekonominė nauda valstybei, taip pat bus sukurta naujų darbo vietų.
Įgyvendintas projektas finansuojamas pagal atitinkamą veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį. „Inočekiai LT“ kvietimus rengia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2013-05-03.

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino projektą skirtą diegti informacines technologijas

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos Regioninės Plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš tokių projektų – „Specializuotos informacinės ir valdymo sistemos įdiegimas UAB „Aconitum“. Šis projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-verslas LT“.

Pagal 2012 m. kovo 12 d. pasirašytą projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-001 finansavimo ir administravimo sutartį, projektui įgyvendinti skirtas finansavimas sudaro 97.835,00 Lt (bendras projekto biudžetas siekia 195.670,00 Lt). UAB „Aconitum“ į projektą įsipareigojo investuoti ir savo nuosavų lėšų – 50 proc. nuo tinkamų išlaidų. Šiomis lėšomis projekto vykdytojas įsigijo ir įdiegė specializuotą, farmacijos veiklai pritaikytą informacinių technologijų sprendimą, skirtą integruoti informacijos ir dokumentų valdymo procesus, - tai eCTD bylų kūrimui ir redagavimui bei farmakologinio budrumo duomenų apdorojimo programinė įranga.

Skaityti daugiau...

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendino projektą skirtą eksporto plėtrai

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos Regioninės Plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš tokių projektų – UAB „Aconitum“ eksporto plėtra ir pardavimų užsienio rinkose didinimas“. Šis projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.

Skaityti daugiau...

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos sąjungos remiamą projektą

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina ES Regioninės plėtros fondo finanuojamus projektus. Vienas iš tokių projektų – „Aconitum“ įmonės pardavimų užsienio rinkose didinimas.

2009 m. balandžio 30 d. Lietuvos verslo paramos agentūrai buvo pateikta UAB „Aconitum“ paraiška dėl projekto „VP2-2.1-ŪM-04-K-01-001; UAB „Aconitum“ pardavimų užsienio rinkose didinimas“. Tų pačių metų birželio 5 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis.

Skaityti daugiau...

Projektas „Vaistų gamybos įmonių darbuotojų profesiniai mokymai“

Lietuvos farmacijos rinkoje sėkmingai veikianti uždaroji akcinė bendrovė „Aconitum“ gavo 670.931,00 litų paramą projektui „Vaistų gamybos įmonių darbuotojų profesiniai mokymai“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-032). Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse". Bendra projekto suma: - 958.474,00 litų. Projektas vykdomas kartu su partneriu – UAB „Aurantijus“, kuri yra įsikūrusi Kauno Laisvojoje ekonominėje zonoje.

Skaityti daugiau...

Baigtas projektas skirtas naujos vaistų gamybos linijos įdiegimui

UAB „Aconitum“ sėkmingai įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo finansuojamus projektus. Vienas iš tokių projektų skirtas gamybos modernizavimui – „Aconitum“ gamybos modernizavimas, įdiegiant naują vaistų gamybos liniją“, kuris įgyvendinamas siekiant padidinti UAB „Aconitum“ produktyvumą padidinant darbo našumą, eksportą ir naujų produktų gamybą.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Lyderis LT“.

Skaityti daugiau...

исскуство